Стратегії ціноутворення на фондовому ринку

Визначення оптимальної ціни на цінні папери є одним з найважливіших стратегічних завдань для компаній, акції яких торгуються на фондових біржах. Адже ціна акцій безпосередньо впливає на вартість залучення капіталу через IPO чи додаткову емісію, а також на оцінку всієї компанії інвесторами та аналітиками.

Існує кілька базових стратегій ціноутворення на фондовому ринку. Вони відрізняються цілями, які ставить перед собою компанія, особливостями її розвитку, поточною ринковою кон'юнктурою. Розуміння цих стратегій допомагає приймати виважені цінові рішення щодо акцій.

Далі ми розглянемо основні підходи до визначення ціни, фактори, що впливають на ціноутворення на фондовому ринку, ризики та виклики різних стратегій.

Джерело: trading.biz

Основні фактори, що впливають на ціноутворення на фондовому ринку

Формування ціни на акції під час розміщення (IPO, SPO) або в процесі вільної торгівлі передбачає врахування цілого ряду факторів.

Внутрішні

Ключовим внутрішнім чинником є вартість компанії як бізнесу. Для оцінки використовують фінансові показники, прибуток та потенціал зростання. Враховують унікальність бізнесу, наявність конкурентних переваг, стабільність доходів тощо. Додатково впливають цілі компанії: перспективи залучення інвестицій, зміни контрольного пакета акцій або міноритарних акціонерів, зміна обсягів операційної діяльності тощо.

Зовнішні

Ціна на акції залежить від стану ринку в певному секторі. Оцінюють динаміку та перспективи галузі, співвідношення попиту та пропозиції на аналогічні акції. Також значну роль відіграє загальна кон'юнктура та темпи зростання фондового ринку. Крім того, на рішення інвесторів впливають макроекономічні чинники: процентні ставки, податки, інфляція, ризик країни тощо.

• ASK і BID — це основні показники, за допомогою яких відображається попит і пропозиція на ринку цінних паперів.

• ASK (offer/пропозиція) — це найнижча ціна, за якою продавці готові продати певну кількість цінних паперів. Іншими словами — мінімальна ціна, за яку вони погодяться реалізувати свої акції, облігації тощо.

• BID (bid/попит) — це найвища ціна, яку покупці готові заплатити за визначену кількість цінних паперів. Тобто це максимум того, скільки вони погодяться віддати за ці активи.

Коли попит на ринку зростає — ціна BID підвищується, коли зростає пропозиція — знижується ціна ASK. Це відображає баланс між покупцями і продавцями.

Залежно від співвідношення попиту і пропозиції на ринку формується поточна ринкова ціна на акції, облігації чи інші цінні папери. Тому Бід та Аск у трейдингу є ключовими індикаторами, що безпосередньо впливають на процес ціноутворення.

Джерело: trading.biz

Стратегії ціноутворення: основні підходи

Існують різні підходи до формування цінової стратегії на фондовому ринку. Вони можуть бути засновані на аналізі фінансових показників компанії, технічному аналізі цін та обсягів торгів, оцінці фундаментальних факторів розвитку бізнесу та його галузі. Кожна з цих стратегій має свої переваги та недоліки.

Вибір оптимального цінового підходу залежить від низки чинників:

• поточного стану компанії;

• фази її розвитку;

• загальної кон'юнктури ринку;

• інвестиційних цілей;

• строків їх досягнення.

Далі ми детальніше розглянемо основні стратегії ціноутворення та принципи їхнього застосування на фондовому ринку.

Стратегія ціноутворення на основі аналізу фінансових показників

Стратегія ціноутворення на базі фінансових показників полягає у визначенні вартості акцій компанії на основі аналізу таких індикаторів як прибуток, виторг, дивіденди, грошові потоки тощо. Цей підхід базується на оцінці реальної вартості бізнесу як підприємства, що діє.

Одним з найпоширеніших методів є застосування мультиплікатора P/E (відношення ціни акції до прибутку на 1 акцію компанії). Для визначення орієнтовної вартості акцій його значення порівнюють із середнім показником компаній галузі. Якщо P/E активу нижче середнього рівня, ціна, імовірно, недооцінена і має перспективи зростання.

Ще одним індикатором є відношення ціни акції до виторгу компанії на акцію — P/S. Його зіставлення з середнім P/S галузі також дозволяє зрозуміти, як оцінюється бізнес з точки зору продажів.

Ще одним дієвим способом ціноутворення з використанням фінансових показників є оцінка прибутку на акцію (EPS), який очікується в майбутньому, і визначення на його основі очікуваної ціни акції через певний мультиплікатор.

Основними перевагами даного підходу є орієнтація вартості акцій на реальну та прогнози розвитку бізнесу, а також можливість використання надійних і зрозумілих фінансових індикаторів.

Стратегія ціноутворення на основі технічного аналізу

Стратегія ціноутворення на основі технічного аналізу базується виключно на аналізі цін та обсягів торгів фінансовим інструментом. Вона не враховує фундаментальні фактори, такі як фінансові показники компанії, стан галузі чи економіки.

При технічному аналізі для прогнозування цін використовується широкий спектр графічних та математичних інструментів:

• Графіки різних типів (лінійні, свічкові, інтервальні).

• Індикатори технічного аналізу (SMA, EMA, MACD, RSI).

• Лінії тренду і каналів.

• Фігури технічного аналізу.

• Обсяги торгівлі.

Переваги такого підходу: швидкість реагування на зміну кон'юнктури і можливість часто оновлювати цінові прогнози.

Недоліки: відсутність економічного обґрунтування оцінок, ризик хибних сигналів. Тому технічний аналіз доцільно комбінувати з іншими підходами.

Джерело: trading.biz

Стратегія ціноутворення на основі фундаментального аналізу

Стратегія ціноутворення на основі фундаментального аналізу базується на комплексній оцінці перспектив розвитку компанії та її галузі в цілому. На відміну від технічного аналізу, тут враховуються якісні фактори та тенденції.

1. Аналіз бізнес-моделі компанії, стратегії її розвитку, конкурентних переваг на ринку, бар'єрів для входу нових гравців тощо. Це дозволяє оцінити довгостроковий потенціал зростання попиту на акції фірми.

2. Дослідження тенденцій та перспектив розвитку галузі в цілому й основних факторів, що на них впливають. Це створює контекст для прогнозів щодо компанії.

3. Аналіз загальноекономічної ситуації та прогнозів з метою визначення можливого впливу макроекономічних чинників на діяльність фірми та її сектор економіки.

Головною перевагою підходу є комплексний характер аналізу та можливість будувати довгострокові прогнози. Проте йому також притаманні певні обмеження: значний суб’єктивізм, залежність від якості вхідних даних, складність формалізації процесу. Тому фундаментальний аналіз часто поєднують з іншими підходами в ціноутворенні.

Ризики та виклики стратегій ціноутворення на фондовому ринку

Визначення оптимальної ринкової ціни на акції при розміщенні чи вторинному обігу пов’язане з низкою ризиків та викликів, які важливо враховувати компаніям.

Основні з них:

• Ризик неправильної оцінки попиту. Це може призвести до недоотримання капіталу чи навпаки втрати потенційних інвесторів.

• Неадекватна реакція ринку. Ринок може неправильно сприйняти обрану компанією цінову стратегію, що позначиться на курсі та ліквідності акцій.

• Зміни ринкової кон’юнктури у процесі розміщення. Це вимагає гнучкості та швидкого перегляду ціни та умов.

• Складність прогнозування цін у довгостроковій перспективі. Занадто багато зовнішніх та внутрішніх факторів впливу.

Тому компаніям варто постійно відстежувати зворотний зв'язок від інвесторів, аналізувати коливання котирувань акцій та бути готовими швидко коригувати цінову стратегію і мінімізувати ризики.

Джерело: trading.biz

Ефективність стратегій ціноутворення на фондовому ринку

Порівняльна ефективність стратегій ціноутворення на фондовому ринку визначається низкою факторів.

1. Відповідність стратегії цілям компанії

Так, стратегія максимального виторгу має найвищу ефективність, якщо метою є саме отримання максимуму коштів від розміщення. При необхідності швидкого залучення значних обсягів інвестицій це оптимальний підхід, хоча й з певними ризиками недооцінки попиту.

Якщо ж ключовим для компанії є зростання ринкової капіталізації (а отже і власної вартості у довгостроковій перспективі), раціональніше обрати стратегію недооціненого розміщення. Надалі акції повинні зрости та разом з ними капіталізація і вартість бізнесу.

2. Ефективність ціноутворення

Залежить від вибору оптимального підходу (фінансові показники, фундаментальний чи технічний аналіз) для конкретної ринкової ситуації та наявних даних. Також важливо поєднувати кілька методів для підвищення якості прогнозних оцінок.

Реалістичне оцінювання попиту, гнучкість і швидке реагування на зміну кон’юнктури, врахування сигналів від інституційних інвесторів, постійний моніторинг вторинного обігу та цін акцій — усі ці фактори впливають на результативність обраної цінової стратегії.

3. Затрата часу та ресурсів на розробку і впровадження стратегії

Ризики, що виникли в процесі реалізації та були нівельовані. Динаміка вартості акцій та капіталізації в коротко- та середньостроковій перспективі після розміщення — все це важливо для вибору стратегії.

Комплексний аналіз цих параметрів дозволяє зробити обґрунтовані висновки щодо ефективності стратегії та розробити рекомендації на майбутнє.

Тэги:

Реклама
Приєднуйтеся до нас:
Telegram-канал «Херсонська Гривна»
Google News
Більше матеріалів